ELMARK Automatyka S.A.: komunikacja z akcjonariuszami


Informacje Ogólne:

Firma Elmark Automatyka S.A. z siedzibą przy ul. J.U. Niemcewicza 76, 05-075 Warszawa, NIP: 5252072585, KRS: 0000803828 - Sąd Rejonowy dla M-St. Warszawy XIV Wydział Gosp. KRS, powstała w dniu 1 października 2019 z przekształcenia założonej w sierpniu 1998 Firmy Elmark Automatyka Sp. z o.o.. Kapitał zakładowy wynosi 575.000 zł, jest w pełni opłacony i dzieli się na 500.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda oraz 75.000 akcji na okaziciela serii B, B1 i B2 o wartości nominalnej 1 zł każda.

Zarząd składa się z od 3 do 5 członków. W skład Zarządu drugiej kandencji wchodzą: Marek Ołdakowski, Łukasz Szymczak, Antoni Warszawik, Mirosław Zwierzyński. Kadencja Zarządu wynosi 3 lata.

Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 6 członków. W skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji wchodzą: Justyna Bojarska, Paweł Pisarczyk, Marek Sikora, Rafał Tutaj. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych informujemy, że przetwarzamy dane osobowe akcjonariuszy.

Administratorem danych osobowych akcjonariuszy jest Elmark Automatyka S.A. (KRS: 0000803828). Można się z nami kontaktować poprzez:

 • adres e-mail: elmark@elmark.com.pl
 • telefon kontaktowy: +48 22 773-79-37
 • pisemnie na adres: Elmark Automatyka S.A., ul. J.U. Niemcewicza 76, 05-075 Warszawa

Cel i podstawa przetwarzania: 

 • Dane osobowe akcjonariuszy są przetwarzane w celu prowadzenia księgi akcyjnej i realizacji innych obowiązków prawnych związanych z akcjonariuszami.

Okres przechowywania danych: 

 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ewentualnego odwołania zgody, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO przysługuje akcjonariuszom:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 Komunikaty dla Akcjonariuszy:


2024.05.10

Zarząd Spółki, na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 maja 2024 roku w biurze ELMARK Automatyka S.A. ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa, na godzinę 17:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz
  wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz ustalenie zasad wypłaty dywidendy.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Rady Nadzorczej za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu Spółki za rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia z zysku za rok obrotowy 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych
  akcjonariuszy Spółki w celu umożliwienia realizacji przyjętego Programu Motywacyjnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego brzmienia §6 ust. 1 Statutu Spółki.
  㤠6.
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 575.000,00 zł (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o
  wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
  złoty) każda akcja, 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz 25.000
  (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”
  poprzez nadanie mu następującej treści:
  㤠6.
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej
  1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 25.000
  (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji
  zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o
  wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki w trybie art. 379 §1 Kodeksu spółek handlowych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w trybie art. 362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zaoferowania ich pracownikom Spółki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na akcje własne zgodnie z art. 362 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703
Warszawa, w sekretariacie, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 23-27 maja 2024 roku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

2024.02.05

Zarząd Spółki, na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 21 lutego 2024 roku w biurze ELMARK Automatyka S.A. ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa, na godzinę 17:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości (udział w lokalu garażowym położonym przy ul. Bukowińskiej 22 w Warszawie).
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa, w sekretariacie, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 16~20 lutego 2024 roku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

2023.11.07

Zarząd ELMARK Automatyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając zgodnie z art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 23 listopada 2023 roku na godzinę 16:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia Oferty nabycia akcji w związku z Programem Motywacyjnym.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa, w sekretariacie, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 20~22 listopada 2023 roku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

2023.04.26

Zarząd Spółki, na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 maja 2023 roku w biurze ELMARK Automatyka S.A. ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa, na godzinę 16:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku .
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy  trwający od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz ustalenie zasad wypłaty dywidendy.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Rady Nadzorczej za rok 2022.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu Spółki za rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia z zysku za rok obrotowy 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu umożliwienia realizacji przyjętego Programu Motywacyjnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego brzmienia §6 ust. 1 Statutu Spółki.
  㤠6.
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 550.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”
  poprzez nadanie mu następującej treści:
  㤠6.
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 575.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.           
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki w trybie art. 379 §1 Kodeksu spółek handlowych.       
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w trybie art. 362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zaoferowania ich pracownikom Spółki. 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na akcje własne zgodnie z art. 362 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.    
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa, w sekretariacie, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 10-14 maja 2023 roku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

2022.11.16

Zarząd ELMARK Automatyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając zgodnie z art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 6 grudnia 2022 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia Oferty nabycia akcji w związku z Programem Motywacyjnym.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa, w sekretariacie, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 1~5 grudnia 2022 roku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

2022.05.31

Zarząd ELMARK Automatyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając zgodnie z art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 15 czerwca 2022 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku .
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy  trwający od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz ustalenie zasad wypłaty dywidendy.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Rady Nadzorczej za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu Spółki za rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia z zysku za rok obrotowy 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki.     
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu umożliwienia realizacji przyjętego Programu Motywacyjnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego brzmienia §6 ust. 1 Statutu Spółki.

  㤠6.

   1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 525.000,00 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”

  poprzez nadanie mu następującej treści:

  㤠6.

   1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 550.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki w trybie art. 379 §1 Kodeksu spółek handlowych.     
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w trybie art. 362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zaoferowania ich pracownikom Spółki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na akcje własne zgodnie z art. 362 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.               
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa, w sekretariacie, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 10-14 czerwca 2022 roku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

2021.12.14

W dniu 2021.12.14 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elmark Automatyka S.A. z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Odwołanie składu Rady Nadzorczej I kadencji.
 6. Zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej II kadencji.
 7. Wybór składu Rady Nadzorczej II kadencji.
 8. Ustalenie liczebności składu Rady Nadzorczej II kadencji.
 9. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej II kadencji.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W zgromadzeniu wzięli udział wszyscy akcjonariusze reprezentujący łącznie 100% kapitału.  Przyjęto wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad, w szczególności:

 • Odwołanie składu Rady Nadzorczej I kadencji z dniem 31 grudnia 2021 roku
 • Powołanie Rady Nadzorczej II kadencji z dniem 1 stycznia 2022 roku w składzie: Justyna Bojarska, Paweł Pisarczyk, Rafał Tutaj, Marek Sikora
 • Ustalenie liczebności Rady Nadzorczej II kadencji na 4 członków
 • Wybór Marka Sikory jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej II kadencji

 

2021.11.22

Zarząd ELMARK Automatyka S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając zgodnie z art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 14 grudnia 2021 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Odwołanie składu Rady Nadzorczej I kadencji
 6. Ustalenie liczebności składu Rady Nadzorczej II kadencji
 7. Zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej II kadencji
 8. Wybór składu Rady Nadzorczej II kadencji
 9. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej II kadencji
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa, w sekretariacie, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 9-13 grudnia 2021 roku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

2021.09.29

W dniu 2021.09.27 Rada Nadzorcza powołała Marka Ołdakowskiego na kolejnego, czwartego członka Zarządu.

Tym samym, Zarząd składa się aktualnie z 4 osób:

 • Marek Ołdakowski
 • Łukasz Szymczak
 • Antoni Warszawik
 • Mirosław Zwierzyński

 

2021.06.23

W dniu 2021.06.23 przesłano drogą elektroniczną do Krajowego Rejestru Sądowego:

 • roczne sprawozdanie finansowe (SF)
 • opinię biegłego rewidenta z badania SF
 • uchwałę WZA o zatwierdzeniu SF
 • uchwałę WZA o podziale zysku
 • sprawozdanie Zarządu z działalności

 

2021.06.22

 W dniu 2021.06.15 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elmark Automatyka S.A. z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz ustalenie zasad wypłaty dywidendy.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Rady Nadzorczej za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu Spółki za rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia z zysku za rok obrotowy 2020.
 12. Zmiana zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej kolejnej (drugiej) kadencji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia Oferty nabycia akcji w związku z Programem Motywacyjnym.
 14. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej do rozdysponowania kwoty pomiędzy 1% a 1,5% zysku netto za ostatni rok obrotowy, jako premii dla Członków Zarządu niebędących Pierwszymi Akcjonariuszami Spółki.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W zgromadzeniu wzięli udział wszyscy akcjonariusze. Przyjęto wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad.

 

2021.05.31

Zarząd Spółki, na podstawie wniosku akcjonariusza Marka Sikory z dnia 31 maja 2021, rozszerza porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2021 o punkt:

 • Upoważnienie dla Rady Nadzorczej do rozdysponowania kwoty pomiędzy 1% a 1,5% zysku netto za ostatni rok obrotowy, jako premii dla członków Zarządu niebędących Pierwszymi Akcjonariuszami Elmark Automatyka S.A.

 

2021.05.21

Zarząd ELMARK Automatyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając zgodnie z art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 15 czerwca 2021 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz ustalenie zasad wypłaty dywidendy.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Rady Nadzorczej za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu Spółki za rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia z zysku za rok obrotowy 2020.
 12. Zmiana zasad wynagradzania członków RN kolejnej (drugiej) kadencji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia Oferty nabycia akcji w związku z Programem Motywacyjnym.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa, w sekretariacie, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 11-14 czerwca 2021 roku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

2021.03.11

Zarząd Elmark Automatyka S.A. informuje, że z dniem 1 marca 2021 roku nastąpiło otwarcie Rejestru Akcjonariuszy Elmark Automatyka S.A.

Rejestr prowadzony jest przez Dom Maklerski Navigator S.A. www.navigatorcapital.pl

 

2020.11.26

W dniu 2020.11.10 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elmark Automatyka S.A. W zgromadzeniu wzięli udział wszyscy akcjonariusze reprezentujący łącznie 100% kapitału.

Przyjęto wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad, w szczególności:

 • przyjęcie Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników spółki
 • podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu umożliwienia realizacji przyjętego Programu Motywacyjnego
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego brzmienia §6 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w trybie art. 362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zaoferowania ich pracownikom Spółki
 • podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na akcje własne zgodnie z art. 362 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

 

2020.10.19

Zarząd ELMARK Automatyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”),  na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 10 listopada 2020 roku w biurze ELMARK Automatyka S.A. ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa, na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu umożliwienia realizacji przyjętego Programu Motywacyjnego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego brzmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
                                                                                                   „§ 6.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”
poprzez nadanie mu następującej treści:
                                                                                                   „§ 6.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 525.000,00 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki trybie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w trybie art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zaoferowania ich pracownikom Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na akcje własne zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa, w sekretariacie, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 5~9 listopada 2020 roku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

2020.07.15

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Elmark Automatyka S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

 Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

 W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 23 października 2020r. w biurze Spółki: ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

 Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu:  22 541 84 90.

 

 2020.06.04

 W dniu 2020.05.20 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elmark Automatyka S.A. W zgromadzeniu wzięli udział wszyscy akcjonariusze reprezentujący łącznie 100% kapitału.

 Przyjęto wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad, w szczególności:

 • wszyscy członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uzyskali absolutorium
 • zobowiązano Zarząd do przygotowania Programu Motywacyjnego oraz planu emisji akcji w celu zorganizowania akcjonariatu pracowniczego i przedstawienia na NWZA w terminie do 31 lipca 2020
 • wybrano Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki

Akcjonariusze otrzymali notarialne wypisy protokołu z przebiegu WZA oraz ich kopie e-mailem.

W dniu 2020.06.03 przesłano drogą elektroniczną do Krajowego Rejestru Sądowego:

 • roczne sprawozdanie finansowe (SF)
 • opinię biegłego rewidenta z badania SF
 • uchwałę WZA o zatwierdzeniu SF
 • uchwałę WZA o podziale zysku
 • sprawozdanie Zarządu z działalności

 

2020.04.30

Zarząd ELMARK Automatyka S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając zgodnie z art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 20 maja 2020 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku .

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy  trwający od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz ustalenie zasad wypłaty dywidendy.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Rady Nadzorczej za rok 2019.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu Spółki za rok 2019.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia z zysku za rok obrotowy 2019.

12. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania Programu Motywacyjnego oraz planu emisji akcji Spółki w celu zorganizowania akcjonariatu pracowniczego.

13. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa, w sekretariacie, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 15-19 maja 2020 roku, w godzinach od 8:00 do 16:00. 

 

2020.04.15

Firma HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k zakończyła audyt sprawozdania finansowego za rok 2019 opinią:

 • roczne sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
 • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz ze statutem Spółki,
 • zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

 

2020.03.04

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nastąpi po zakończeniu audytu sprawozdania finansowego za rok 2019. Audytorem jest Firma HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k., wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 10844.

 
 

Skontaktuj się ze specjalistą Elmark

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!