FAQ #2 Konfiguracja - Pytania i odpowiedzi na temat przemienników częstotliwości (falowników)

11.05.2021 Informacje produktowe / Sterowanie i akwizycja danych
FAQ #2 Konfiguracja - Pytania i odpowiedzi na temat przemienników częstotliwości (falowników)
Wizerunek autora
Paulina Łapińska
Producent: UNITRONICS
 • Zakłady przemysłowe
 • Woda i ścieki

Poniżej znajdują się najczęsciej zadawanie pytania i odpowiedzi na temat konfiguracji przemienników częstotliwości Unitronics. Znajdą się tu zagadnienia ze sposobem impementacji pewnych funkcji, parametryzacji falownika czy sposobie połaczenia zewnętrznych peryferii. Część 1 Q&A dotyczy informacji ogólnych o przemienniku częstotliwości Unitronics link.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie jakie Cię interesuje skontaktuj się z doradcami Unitronics meilowo pod adresem sterowniki@elmark.com.pl

Spis treści

Powrót do Akademii falowników Unitronics

1. Na czym polega sterowanie wektorowe?

Sterowanie wektorowe opiera się na modelu matematycznym silnika, który zaprogramowany jest w przemienniku częstotliwości. Na wyjściu zacisków siłowych podpiętych do silnika jest mierzona wartość prądu podawana na silnik. Dzięki temu falownik ma możliwość porównania zmierzonych wartości z obliczonymi na podstawie modelu matematycznego silnika i skorygowania ich.

Więcej o sterowaniu wektorowym w artykule link.

2. Na czym polega sterowanie skalarne?

Metoda skalarna opiera się na utrzymywaniu stałej zależności U/f=const., czyli wykorzystywane są zależności, które obowiązują w stanie ustalonym pracy maszyny. Metoda ta jest stosowana do sterowania „lekkimi” obciążeniami tj.: wentylatorów, pomp, kondensatorów, czy niewielkich transporterów lub przenośników lub tam gdzie występuje niski moment startowy.

W sterowaniu skalarnym wyróżnia się dwie charakterystyki: liniową oraz kwadratową.

Charakterystyka sterowania skalarnego źródło wikipedia

Więcej o sterowaniu skalarnym w artykule link.

3. Gdzie mogę zdefiniować prędkość JOG?

Częstotliwość JOG ustawiana jest w parametrze P08.06. W parametrze P08.07 możemy zdefiniować czas jaki będzie potrzebny do rozpędzenia silnika od 0Hz do częstotliwości maksymalnej. W parametrze P08.08 ustawimy czas hamowania od częstotliwości maksymalnej do 0Hz.

4. Jak sprawić by po przywróceniu sygnału na wejścia STO nie było potrzeby resetowania błędu?

Jeśli chcemy, żeby nasz falownik wrócił do pracy od razu po przywróceniu sygnału na wejściach STO należy wartość parametru P11.16 zmienić na 100.

5. Gdzie mogę skonfigurować funkcjonalność wejść cyfrowych przemiennika częstotliwości Unitronics?

Funkcjonalność wszystkich wejść przemiennika częstotliwości można skonfigurować w grupie parametrów P05. Więcej w artykule link

6. Jakie funkcje mogę ustawić dla wejść cyfrowych przemiennika częstotliwości Unitronics?

Funkcje wejść S1 do S4 oraz wejścia HDI (tylko wtedy kiedy jest skonfigurowane jako standardowe wejście cyfrowe) można ustawić jako: Do przodu, Do tyłu, Sterowanie 3-przewodowe, JOG do przodu, JOG do tyłu, Zatrzymanie z wolnym wybiegiem, Resetowanie błędu, Zatrzymanie silnika, Wejście błędu zewnętrznego, Inkrementacja cyfrowego potencjometru (UP), Dekrementacja cyfrowego potencjometru (DOWN), Reset ustawień cyfrowego potencjometru, Przełączanie między częstotliwością A a częstotliwością B, Przełączanie między częstotliwością A a kombinacją częstotliwości A+B, Przełączanie między częstotliwością B a kombinacją częstotliwości A+B, Prędkość krokowa terminal 1, Prędkość krokowa terminal 2, Prędkość krokowa terminal 3, Prędkość krokowa terminal 4, Zatrzymanie trybu prędkości krokowej, Czas przyspieszania/hamowania 1, Czas przyspieszania/hamowania 2, Reset wbudowanego PLC przy zatrzymaniu, Pauza pracy wbudowanego PLC, Zatrzymanie sterowania PID, Zatrzymanie trybu oscylacyjnego, Reset częstotliwości trybu oscylacyjnego, Reset licznika, Blokada kontroli momentu obrotowego, Blokada zmiany prędkości, Wejście licznika, Blokada zmiany częstotliwości, Hamowanie DC, Sterowanie z poziomu panelu sterowania, Sterowanie z poziomu terminala wejść/wyjść, Sterowanie po Modbus RTU, Wstępne namagnesowanie, Ograniczenie zużycie energii, Zachowaj zużycie energii, Przełączanie biegunów PID.

Więcej o funkcjach wejść cyfrowych w artykule link.

7. Jakie funkcje posiadają wyjścia przekaźnikowe w przemienniku częstotliwości?

Funkcje wyjść przekaźnikowych falownika Unitronics ustawiane są w parametrze P06.03 dla przekaźnika RO1 oraz P06.04 dla przekaźnika RO2. Można wybrać jedną z poniższych funkcji: Praca silnika, Obroty silnika do przodu, Obroty silnika do tyłu, Praca w trybie JOG, Błąd przemiennika częstotliwości, Test poziomu częstotliwości FDT1, Test poziomu częstotliwości FDT2, Osiągnięcie częstotliwości zadanej, Wartość prędkości wyjściowej równa jest 0, Osiągnięto górną granicę częstotliwości, Osiągnięto dolną granicę częstotliwości, Gotowy do pracy, Magnesowanie wstępne, Ostrzeżenie przeciążenia, Ostrzeżenie niedociążenia, Ukończenie kroku wbudowanego PLC, Zakończenie cyklu wbudowanego PLC, Osiągnięcie zadanej wartości licznika, Osiągnięcie zdefiniowanej wartości licznika, Błąd zewnętrzny, Wartość zarezerwowana, Ustalony czas pracy, Wyjście terminali wirtualnych komunikacji MODBUS, Ustalenie napięcia szyny DC, Aktywacja funkcji STO.

8. W jaki sposób mogę ustawić sterowanie impulsem w przemienniku częstotliwości?

Sterowanie impulsowe będzie wymagać użycia dwóch przycisków impulsowych jednego normalnie zamkniętego, a drugiego normalnie otwartego. Do wejścia cyfrowego odpowiedzialnego za sygnał startu podłączamy przycisk normalnie zamknięty (np. do wejścia S1, gdzie parametr ten domyślnie ustawiony jest na start do przodu). Do kolejnego wejścia cyfrowego należy podłączyć przycisk normalnie zamknięty odpowiedzialny za zatrzymanie pracy silnika (np. S2). Gdy przycisk jest podłączony do wejścia np. wejścia S2 należy te wejście skonfigurować jako sterowanie trójprzewodowe (parametr P05.02 ustawiony na wartość 3). Ostatnią rzeczą jaką należy skonfigurować to parametr P05.13. Tam należy wybrać wartość 2, czyli sterowanie trójprzewodowe tryb 1.

9. W jaki sposób mogę zadawać częstotliwość zewnętrznym potencjometrem?

Aby zadawać częstotliwość pracy silnika przy pomocy zewnętrznego potencjometru należy podłączyć go do jednego z wejść analogowych falownika. Następnie w parametrze P00.06 odpowiedzialnym za wybór źródła częstotliwości należy wybrać wartość 2 (jeśli potencjometr jest podłączony do wejścia analogowego AI2) lub 3 (jeśli potencjometr jest podłączony do wejścia analogowego AI3).

Uwaga: Jeśli nie jest możliwa zmiana parametru P00.06 na wartość 2 należy zmienić wartość parametru P00.07 na inną wartość. Te dwa parametry są odpowiedzialne za źródła zadawania częstotliwości i ich wartości nie mogą być takie same.

10. Jak zmienić kierunek obrotów podczas sterowania impulsowego?

Jeśli chcemy zmienić kierunek obrotów podczas sterowania impulsowego do kolejnego wejścia cyfrowego należy podłączyć kolejny przycisk monostabilny lub bistabilny normalnie otwarty. Wartość parametru przy konfiguracji tego wejścia w grupie parametrów P05 powinna wynosić 2, czyli praca do tyłu. Po takiej konfiguracji jeśli pojawi się sygnał na tym wejściu silnik zacznie pracować z zadaną częstotliwością do tyłu.

11. Jak skonfigurować dwa źródła zadawania częstotliwości?

Istnieje możliwość zadania częstotliwości przy pomocy 2 niezależnych źródeł, np. przy pomocy wbudowanego potencjometru oraz przez komunikację MODBUS. Falownik Unitronics posiada źródło częstotliwości A oraz B. Ich sposób zadawania określa się w parametrze P00.06 (źródło częstotliwości A) oraz P00.07 (źródło częstotliwości B). Konfiguracja jednego z wejść cyfrowych na wartość 13 w grupie parametrów P05.

12. Na jakiej zasadzie jest podawana prędkość krokowa w przemienniku częstotliwości?

Prędkość krokową w przemienniku częstotliwości zadaje się bitowo na wejścia cyfrowe. Maksymalnie można ustawić 16 różnych wartości częstotliwości. Wejścia cyfrowe ustawia się jako terminale 1-4 takiej prędkości, a następnie poprzez załączanie/wyłączanie poszczególnych wejść bitowo ustawiany jest bieżący krok. Relacje wejść zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Relacje wejść cyfrowych przy załączaniu prędkości krokowych

13. Jak ustawić szybkie wejście impulsowe HDI jako standardowe wejście cyfrowe?

Aby szybkie wejście impulsowe HDI działało jako standardowe wejście cyfrowe należy parametr P05.00 ustawić na wartość 1.

14. Jak załączyć automatycznie falownik do pracy po utracie zasilania?

Aby falownik automatycznie po utracie zasilania zaczął pracować należy:

 • Ustawić źródło sygnału start/stop na zadawane z terminala wejść/wyjść (P00.01 na wartość 1);
 • Należy skonfigurować jedno wejście cyfrowe jako start do przodu/do tyłu (domyślnie start do przodu znajduje się pod wejściem S1);
 • Aktywować funkcję automatycznego uruchomienia po utracie zasilania w parametrze P01.21 (aby aktywować ustaw wartość 1);
 • W parametrze P01.22 ustawić czas opóźnienia załączenia po odzyskaniu zasilania (domyślnie jest to 1s).

Uwaga: Dobrą praktyką jest zastosowanie przycisku normalnie zamkniętego (NC) podłączając wejście z portem COM. To da nam możliwość wystartowania przemiennika po wystąpieniu błędu.

15. Jak zatrzymać pracę falownika po utracie komunikacji MODBUS?

Jeśli chcemy, aby nasz falownik zatrzymał się po utracie komunikacji MODBUS należy ustawić czas przerwy w komunikacji w parametrze P14.04. Następnie należy wybrać akcję jaką wykona falownik po upływie tego czasu w parametrze P14.05, a może on:

 • 0 – Przemiennik sygnalizuje alarm i zatrzymuje silnik wolnym wybiegiem
 • 1 – Dalsza praca silnika bez wystąpienia alarmu
 • 2 – Zatrzymanie pracy silnika zgodnie z parametrem P01.08 tylko i wyłącznie wtedy, kiedy źródło poleceń sterujących jest ustawione na komunikację Modbus RTU
 • 3 – Zatrzymanie pracy silnika zgodnie z parametrem P01.08 niezależnie od ustawionego źródła poleceń sterujących.

16. Jak ustawić hamowanie rampą w falowniku Unitronics?

W przemiennikach częstotliwości Unitronics jest możliwość wyboru krzywej, według której nastąpi wyhamowywanie silnika:

 • Charakterystyka liniowa;
 • Charakterystyka krzywej S.

Można dowolnie sterować czasem hamowania silnika. W przemiennikach częstotliwości Unitronics zmieniamy to w parametrze P01.07. Opis parametrów i charakterystyk znajduje się poniżej.

Charakterystyka hamowania rampą czasową w falowniku

17. Jak ustawić hamowanie wolnym wybiegiem w falowniku Unitronics?

Parametrem odpowiedzialnym w przemienniku częstotliwości Unitronics za hamowanie wybiegiem jest parametr P01.08. Zmieniając go na wartość 1, zmieniamy tryb hamowania silnika na wolny wybieg.

Hamowanie wolnym wybiegiem w przemienniku częstotliwości Unitronics

18. Jak ustawić hamowanie DC/hamowanie dynamiczne w falowniku Unitronics?

Parametrem odpowiedzialnym w przemienniku częstotliwości Unitronics za hamowanie dynamiczne jest zakres parametrów od P01.09 do P01.12. Wszystkie zostały opisane na zdjęciu poniżej.

Hamowanie dynamiczne w falowniku Unitronics

19. Jak ustawić hamowanie strumieniem w falowniku Unitronics?

W przemiennikach częstotliwości Unitronics hamowanie strumieniem dostępne jest pod parametrem P08.50. Pełny opis dostępny na zdjęciu poniżej.

Hamowanie poprzez zmianę strumienia magnetycznego

20. Jak ustawić hasło dostępu na przemienniku częstotliwości?

Hasło ustawiamy w parametrze P07.00. Dane hasło będzie składać się z 5 cyfr. Zostanie ono aktywowane po ustawieniu innej cyfry niż 0 we wspomnianym wcześniej parametrze.

Ustawienie hasła w falowniku Unitronics

Po ustawieniu hasła chcąc wejść przyciskiem PRG/ESC do menu konfiguracji będziemy zmuszeni podać ustawione wcześniej hasło.

Uwaga! Reset przemiennika do ustawień fabrycznych resetuje również ustawione hasło. Pamiętaj o tym, jeżeli masz je ustawione i jest Ci potrzebne, a wykonujesz właśnie tą operację.

21. Jakie parametry silnika elektrycznego powinny zostać wpisane do przemiennika częstotliwości?

W grupie parametrów P02 falownika Unitronics powinniśmy wpisać:

 • Moc znamionową silnika;
 • Prąd znamionowy silnika;
 • Częstotliwość znamionową;
 • Napięcie znamionowe;
 • Prędkość obrotową znamionową.

22. Jak uruchomić autotuning falownika Unitronics?

Aby wykonać autotuning silnika należy w parametrze P00.15 jedną z 3 dostępnych opcji:

 • 1 – Autotuning dynamiczny, czyli pełne strojenie parametrów silnika. Charakteryzuje się uzyskaniem najdokładniejszego sterowania silnika. Do wykonania tego autotuningu należy całkowicie zdjąć obciążenie z wału silnika.
 • 2 – Autotuning statyczny 1 (pełny) stosowany tam gdzie nie ma możliwości odłączenia obciążenia od wału silnika. Dokładność sterowania mniejsza niż w autotiningu dynamicznym.
 • 3 – Autotining statyczny 2 (częściowy) strojenie parametrów P02.06, P02.07 i P02.08.

23. Czy można załączyć pracę falownika za pomocą komunikacji MODBUS?

Tak. Konfiguracja została przedstawiona w szybkiej konfiguracji falownika link.

24. Czy można sterować częstotliwością za pomocą komunikacji MODBUS?

Tak. Konfiguracja została przedstawiona w szybkiej konfiguracji falownika link.

25. Czy można sterować kierunkiem pracy silnika zadając ujemną wartość częstotliwości?

Nie. Aby zmienić kierunek obrotów należy w odpowiedni sposób (np. przy pomocy wejść cyfrowych, komunikacji Modbus) podać sygnał praca do tyłu. Wtedy silnik zacznie pracować z obrotami wstecznymi z zadaną częstotliwością.

26. Jak zresetować błąd na falowniku?

Reset błędów może zostać wykonany przy pomocy kilku sposobów, które zależne są od wybranego źródła zadawania sygnałów. Zresetować błąd możemy:

 • Przy pomocy przycisku STOP/RST;
 • Poprzez sterowanie odpowiednim wejściem cyfrowym (fabrycznie ustawione jest wejście S3);
 • Poprzez Modbus RTU.

Należy pamiętać, aby przed zresetowaniem błędu usunąć jego przyczynę, żeby nie wydarzył się on w przyszłości.

Powrót do Akademii falowników Unitronics

Skontaktuj się ze specjalistą Elmark

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!